No Image

Оценка на земеделска земя

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
12 декабря 2019
Название Шумен оценка на земеделска земя
Дата конвертации 21.11.2013
Размер 31.3 Kb.
Тип Документы

Оценка на земеделска земя

Отдел има на органа при Общинa ШУМЕН издава настоящето удостоверение за базисна оценка на поземлен имот с номер 158.002, по действащия кадастрален и регулационен план на гр.ШУМЕН, одобрен със заповед No 1 от 01.01.2003, със адрес гр.ШУМЕН, , .

Същият имот, по документите на Общината, е собственост на:

1.ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА, ЕГН . , гр.СОФИЯ, ул. "Неизвестна" Номер 215, п.код:1000 по Документ: Решение № 26-2 от 30.03.1999 г.

Базисната оценка на имота по Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 64 от 5 юни 1998 г. и приета с ПМС № 118 на МС от 1998 г., изм. ДВ бр. 63 от 1998 г., изм. доп. ДВ бр. 98/2000 г., изм. ДВ бр. 41/2001 г.) e както следва:

Характеристика Показатели Стойност
1. Категория на земята и начална цена в лв./дка III 500 лв.
2. Рентна бонификация:
2.1 Бонитетен бал за ориенталски тютюн и рентна бонификация в лв./дка 80 100 лв.
2.2 Бонитетен бал за картофи и рентна бонификация в лв./дка 70 100 лв.
3 Начална цена, коригирана с рентна бонификация в лв./дка 700 лв.
4 Корекционни коефициенти:
4.1 Площ на имота 8.250 дка 0.05
4.2 Поливност Неполивна 0.00
4.3 Отстояние от основни пазари в км от 10 до 15 до гр.Свищов 0.10
4.4 Отстояние от бреговата линия на Черно море в метри от 3000 до 5000 0.02
4.5 Отстояние от границите на урабанизираните територии в км Граничи с регулация 0.20
4.6 Граница с път с трайна настилка да 0.10
5. Общ корекционен коефициент 1.47
6. Tекуща пазарна цена за 1 дка 1029 лв.
7. Коефициент за пазарен аналог и коригирана пазарна цена за 1 дка 1.00 1029 лв.
8. Текуща пазарна цена за 8.250 дка 8489 лв.

Цена на имота словом: осем хиляди четиристотин и осемдесет и девет лева.

Моля въведете вашите потребителско име и парола, за да се логнете в уебсайта и да използвате допълнителните функции според правата на вашия потребителски достъп.

Обучение

Оценка на земеделски земи

Курсът за обучение на оценители на земеделски земи и трайни насаждения е разработен въз основа на утвърдена учебна програма от Камара на независимите оценители в България(КНОБ), разработена и представена от УАСГ- гр. София. Целта на обучението е курсистите да усвоят теорията и практиката на оценителската дейност, отнасяща се до оценката на земеделски земи и трайни насаждения. Учебната програма, тематиката и разработването на документацията са в съответствие с изискванията на Министерство на земеделието и храните(МЗХ), както и постиженията в тази насока в някои европейски страни. Опитът на УАСГ в организирането и провеждането на този вид обучение има почти 15 годишна история.

Читайте также:  Зачем нужна справка 3 ндфл

Включени са следните основни направления: вещно-правен режим на поземлената собственост; съдържанието и използването на Картата на възстановената собственост(КВС); земеустройствени и други видове устройствени плановек; създаване и подържане на трайни насаждения; мелиоративни площи; инвестиционни програми на ЕС; устойчиво развитие на земеползването; вид и класификация на земеделските земи; принципи, подходи и методи на оценяване; приложни оценки; ипотечно и банково кредитиране; професионални оценителски стандарти и др. Завършилите курса на обучение притежават нужните теоретични и практически умения и знания, за да положат успешно изпит пред КНОБ за получаването на правоспособност и сертификат за “Оценител на земеделски земи и трайни насаждения”.
ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
I. Въведение в оценителската професия: място и значение на оценителските кадри, обучение и реализация на оценителите на земеделски земи и трайни насаждения, особености на структурите по поземлена собственост, условия за внедряването на европейските и международни оценителски стандарти.
II. Вещно-правен режим на недвижимата собственост: обхващат се широк аспект от нормативните актове и проблемите на поземлената собственост; възстановяването на земеделските земи; поземлено-отчетната документация; правния статут и правния анализ; ограничените вещни права и тяхното основание за определяне на пазарната им стойност(режими на ползване, сервитути и др.) и конкретното им въвеждане и отразяване при оценките.
ІІІ. Характеристики, класификация и особености на земеделските земи: разглеждат се групите характеристики на земеделските имоти; пазара на земи; аграрно-икономическите особености отчитани при оценките и показателите за класификацията на земите. Отделя се важно място на устройствените схеми и планове при земеделските територии, режимите им на ползване и нормативнте изисквания за всяка от тях. Курсистите получават богата информация за кадастъра и имотната регистрация в сътветствие с осъвременяването и подържането на КВС.
IV. Принципи на оценяване: разглеждат се въпроси от теория на стойността, настояща и бъдеща стойност, паричните потоци и обуславящите ги елементи; общите принципи на инвестиционния анализ и методите на инвестиционен избор; амортизация на ДМА и оценка на риска. Прави се общ преглед и подробен анализ на подходите и методите на оценка; целта, предназначението и видовете оценки; принципите на оценяване; факторите влияещи при определяне на пазарната стойност на земеделските земи. Засяга се специална методологи при оценка на трайни насаждения и земи с ограничен режим на ползване.
V. Приложни оценки: въз основа на придобитите теоретични и практически знания се разработват оферти и оценителски доклади в следните области: покупко-продажба; наемане и арендуване; преобразуване и придобиване на поземлена собственост – частна, държавна и общинска; оценка при създаване и бракуване на трайни насаждения; ипотека и банково кредитиране; инвестиционни проекти; оценка при принудително отчуждаване на земи, в т.ч. на сервитути и ограничения(право на преминаване и прокарване); изкупуване от АДСИЦ; делби и дарения на земи; съдебни процедури; промяна на предназначението им и др. В курса се разглеждат професионалните европейски и международни оценителски стандарти, тяхното приемане и прилагане у нас. Подробно се разглеждат изискванията по структурата, оформянето и приемането на оценителските доклади за оценка на земи и трайни насаждения.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КУРСИСТИТЕ
Да имат завършено висше образование – магистър или бакалавър и са завършили съотвените специалности(изисквания на МЗХ): аграрна икономика и агрономство, геодезия, земеустройство, устройство и управление на земи и имоти, и хидромелиоративно строителство.. Съставът на групата курсисти се изготвя и утвърждава, по предварително подадени документи от КНОБ и се състои максимално от 20 човека.
ПРОВЕЖДАНЕ
Курсът е с продължителност от 80 учебни часа и се провежда в рамките на 10 дни без прекъсване от 9.00 до 17.00 часа всеки ден.
При възможност, УАСГ предлага настаняване на желаещи курсисти в специални стаи в Студентски град, срещу нормирано заплащане.
Изпитът за придобиване на правоспособност и получаване на сертификат, се провежда след завършване на обучението, по ред и условия определени от КНОБ.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСА
УАСГ – София, бул.”Христо Смирненски” №1, Ректорат, зала 416
РЪКОВОДИТЕЛ НА КУРСА:
доц. д-р инж. Георги Андонов

Читайте также:  Правила въезда на шри ланку

УАСГ за момента не провежда този курс. За всички въпроси, отнасящи се до дати, цени, сертификат, провеждане на изпит и др. моля, обръщайте се към Камарата на независимите оценители

“Агрион“ е най-предпочитаната компания при продажба на поземлени имоти

Над 870 хил. дка земеделска земя са обявени за продажба в страната. Това стана ясно от обобщени данни на брокерите на недвижими имоти. Броят на собствениците, които искат да сключат сделка за притежаваната от тях земя, надхвърля 58 хил. души. Традиционно сделките с поземлени имоти се увеличават след зимния сезон и на пазара излизат много нови земеделски земи, твърдят експертите в бранша.

Неотложни плащания

Най-честата причина за продажба на земеделски имоти е необходимостта от свежи пари за посрещане на неотложни плащания, свързани със здравето на собствениците. Това става ясно от последното проучване на компанията за управление на поземлени активи „Агрион“. Собствениците и наследниците се решават на сделка и ако им предстои придобиване на друг имот, за организиране на сватба, за издръжка на студент или предстоящо заминаване в чужбина.

Съществен е и делът на притежателите, които са решили да продават, тъй като не обработват парцелите си. По-голямата част от тях нямат възможност самостоятелно да се грижат за земите си или не се интересуват от земеделие и за това оставят нивите си да пустеят.

Сигурност на сделката

Проучване на лидера в управлението на земеделски земи „Агрион“ показва, че най-важните фактори избора на купувач са сигурността на сделката и бързото й реализиране. Повечето собственици на земя предпочитат потенциалният купувач да е българска компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор и се грижи за земите, които управлява. Над 75% от продавачите посочват именно „Агрион“ като предпочитан партньор при сделка. Компанията държи водеща позиция сред фирмите, чиито услуги собствениците на земя и продаващите биха ползвали. Тя е най-разпознаваемият бранд в земеделския бранш.

Читайте также:  Льготный проезд за границу

Проучването показва още, че над 53% от притежателите на земя разпознават името „Агрион“ и все повече хора са посетили някой от регионалните офиси на компанията в опит да сключат сделка. Според доклада сериозно предимство на компанията е, че предлага безплатна оценка на имота. Желаещите да продадат земята си могат да го направят в някой от офисите на „Агрион“. На разположение е и онлайн заявка за безплатна оценка или продажба на адрес https://www.agrion.bg/bg/request/sell.

„С извършването на безплатни оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си“, казаха от ръководството на „Агрион“. Това спестява време и разходи на притежателите и ще им помогне да вземат информирано решение.

Индивидуален подход

Експертите на „Агрион“ прилагат индивидуален подход към всяко едно запитване за оценка на земеделска земя, за да гарантират прозрачна и адекватна цена. „За разлика от други компании ние не използваме метода на осреднената оценка за дадено землище, който изкривява ценообразуването, а формираме цената за всеки конкретен имот, в съответствие със специално създаден алгоритъм, включващ различни показатели“, казаха от компанията.

Безплатно съдействие

Компанията се ангажира безплатно да съдейства на собствениците на имоти при събирането на необходимите документи за сделка. Това спестява време и пари на притежателите, които в повечето случаи не са наясно откъде да ги набавят. Експертите на „Агрион“ също така са готови да съдействат на всеки притежател на земя, който има казус със собствеността или просто иска консултация във връзка с поземлените отношения.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
Adblock detector