No Image

Отсрочка от армии в украине

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
12 декабря 2019

Вопросы призыва на воинскую службу регулируются Законом «Про військовий обов’язок і військову службу». Статья 17 указанного закона устанавливает случаи предоставления отсрочки от призыва на воинскую службу, а статья 18 устанавливает случаи полного освобождения гражданина от воинской службы в мирное время.

«Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу

1. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. 2. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають;.
1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;
2) неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття;
4) дитину віком до трьох років або старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;
5) двох і більше дітей;
6) дитину-інваліда;
7) дружину-інваліда;
8) вагітну дружину.
3. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є сиротою.
4. За наявності в сім’ї двох і більше синів, один з яких проходить строкову військову службу, відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами може надаватися призовнику на час проходження строкової військової служби його братом.
5. У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків.
6. Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства він повинен утримувати.
7. Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.
8. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:
у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
9. Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.
10. Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.
11. Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров’я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, зазначеними в абзаці третьому частини одинадцятої статті 15 цього Закону, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.
12. У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад зазначеного рівня акредитації і форми навчання право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається за умови переведення протягом навчального року на курс не нижче того, на якому вони навчалися, а після закінчення навчального року – на вищий курс.
13. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:
педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю;
медичним працівникам за умови повного навантаження на займаній посаді – на весь період їх роботи у сільській місцевості за фахом;
випускникам вищих навчальних закладів, інтернатури, аспірантури або докторантури, які займають посади наукових працівників в установах Національної академії наук України, – на весь період роботи;
випускникам професійно-технічних навчальних закладів за умови їх роботи за здобутою професією на підприємствах, в установах, організаціях державної або комунальної форм власності, – на один рік з дня закінчення навчального закладу;
священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя;
кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим у встановленому порядку, за їх заявою – до дня опублікування результатів виборів включно;
сільським, селищним та міським головам і депутатам місцевих рад – на строк виконання ними цих повноважень;
особам, які самостійно або разом з батьками ведуть фермерське господарство, – на строк не більше одного року з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки.
14. Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, щодо яких провадиться дізнання чи досудове слідство або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.
15. У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.
16. Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.
17. Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

Читайте также:  Плакат не курить в подъезде

Стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу

1. Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:

які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;
які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 25-річного віку;
батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу».

Таким образом, наличие у вас одного здорового малолетнего ребенка не дает вам права ни на отсрочку, ни на освобождение от воинской службы, независимо от того в зарегистрированном вы браке или нет.
Может быть, у вас жена признана инвалидом либо беременна. В этом случае действительно вам может быть предоставлена отсрочка только в том случае, если вы состоите в зарегистрированном, а не «гражданском» браке.

Ответ дан по состоянию законодательства на 14 Апреля 2008, 17:58.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Поскольку в данный момент уже началась вступительная кампания в высшие учебные заведения, для абитуриентов стал актуальным вопрос внезапного призыва

Сейчас повести приходят молодым людям постоянно, но ситуация с теми, кто сдавал ЗНО и собирается учиться дальше немного иная.

Читайте также:  Куда жаловаться на тренера

Из-за АТО и сложной ситуации в стране военный призыв будет длиться до конца июля.

В связи с этим

Юноши, которые заканчивают обучение в школах, училищах, ВУЗах до 31.07, не будут включены в план призыва этого года, если они подадут в военкоматы заверенное руководством учебного заведения заявление.

А выпускникам школ необходимо представить справку о регистрации на ВНО из регионального центра.

Если юноши получат неудовлетворительные балы в ЗНО и никуда не поступят, то автоматически они будут считаться годными к воинской службе.

Отсрочка по семейным обстоятельствам может предоставляться призывникам, у которых

 1. Неработоспособный родитель, опекун, попечитель, у которого этот призывник единственный, кто может помогать.
 2. Есть малолетние или неработоспособные родные сестры и братья.
 3. Когда призывник является одиноким родителем, который содержит двоих или более несовершеннолетних детей, или одного ребенка до 3 лет.
 4. Если в семье есть ребенок-инвалид, супруга-инвалида или беременная жена.

Отсрочка для получения образования на весь период образования предоставляется

 1. Студентам ВУЗов дневной формы.
 2. Учащимся средних или высших духовных учебных заведений.
 3. Студентам общеобразовательных и профтехучилищ дневной формы обучения, но только до 21 года.
 4. Лицам в интернатуре, аспирантуре или докторантуре.

Отсрочка предоставляется один раз, и если студента отчисляли, не устанавливается. Только академотпуск по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или другим причинам означает возможность возобновить отсрочку.

Автор статьи: управляющий партнёр юридическо-бухгалтерской фирмы «КОМПАНЬОН» Савицкая Наталья Анатольевна

Информация об отсрочке призыва от армии определённым гражданам, согласно принятым изменениям в статье 17 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Кому дают отсрочку от армии 2017

Отсрочка предоставляется:

 • Если Вы медицинский работник, и Вы полностью загружены своей специальностью. Вы получаете возможность не идти на воинскую службу.
 • Вы имеете полное высшее педагогическое образование. Это действует если Ваше рабочее место учебная общеобразовательная организация. При договорённости, что Вы полностью загружены своими прямыми обязанностями.
 • Вы поселковый или городской, голова. Отсрочка распространяется на время выполнения данных официальных дел.
 • Отсрочка распространяется на все время службы — это касается тех лиц, которые входят в группу сотрудников МВД Украины.
 • Люди, которые имеют среднее и высшее образование и являются священнослужителями также входят в эту категорию. При этом они должны работать в церквях, храмах и в других подобных учреждениях.
 • Вы резервист отсрочка распространяется на весь срок работы.
  Список тех граждан, которые могут не посещать по семейному фактору на территории Украины:
 • Свои родные, или же нетрудоспособные кровные близкие, люди неподконтрольно от ихнего юношества. Возможность не посетить армию действует в том случае, если у них больше нет никого из своих близких призывника. Тем самым тот гражданин, которого призывают к службе должен обеспечивать родных и близких ему людей.
 • Граждане, которые сами не могут себя обслуживать в повседневной жизни, те, которые состоят под опекой, а также не обладающие способностью работать родители при условии, если они не имеют больше никого из гражданских лиц, которые могли бы их содержать на территории Украины.
 • Если у Вас есть ребёнок, который воспитывается без матери, которая умерла. При этом нужно иметь заключение суда.
 • Одинокий родитель имеющий 2х или более несовершеннолетних детей. Получают льготу не идти на службу на территории Украины (на срок) пока ребёнок не достигнет совершеннолетия.
 • Ваша жена находиться в положении.
 • У Вас есть 2 или белее детей.
 • Ваша супруга имеет инвалидность и не в силах сама о себе позаботиться.
 • У Вашего ребенка есть инвалидность.
Читайте также:  Корочки охранника 6 разряда

Возможность не идти в армию на территории Украины предоставляется призывникам по состоянию здоровья (временно до 1 года), которые официально признаны на время не военнообязанными после того как Вас осмотрит мед работник и даст официальное заключение о состоянии Вашего здоровья.

Отсрочка от армии на территории Украины даётся лицам, которые официально учатся в учебном заведении.

В эту категорию входят:

 • Специально-технические учебные заведения и дающие общее образования заведения с дневной формой обучения (до момента исполнения 21 года).
 • Высшие или средние духовные учебные заведения с дневной формой обучение.
 • Высшие учебные учреждения с дневной формой обучения и также туда входят: приобретение высшей степени уровня образования.
 • Учебные учреждения иностранных государств. Обучение в них проходит в пределах договоров Украины.
 • Аспирантура, интернатура или же докторантура без отрыва от рабочего процесса.
 • Возможность не идти в армию даётся всего раз за промежуток обучение на все время обучения.

Избавляются от призыва в мирное время жители Украины, которые:

 • Проходили военную службу в других странах.
 • Осуждённые за преступления к лишению или ограничению свободы, исправительные работы или же арест, а также тем лицам, освобожденых от наказания.
 • Мать или же отец погибли, братья, сестры умерли или же стали недееспособными (инвалидами) во время военной службы или боевых действий.
 • Вы имеете звание офицерского(начальствующего) состава после того как Вы закончили высшее учебное заведение.

Возможность не идти на службу дается следующим гражданам:

 • В случае, если Вы сирота.
 • Причины, по которым Вы находитесь под досудебным следствием или же дознанием, или в отношении призывника рассматривается уголовное дело, которое контролирует суд до принятия официального заключения.
 • Вы имеете в кругу семьи 2х или более детей мужского пола при этом один из них должен находится в армии.

Если зовут служить несколько братьев сразу, то возможность получить отсрочку от армии могут дать на некоторое время пока один юноша служит, а после увольнения его в запас, пойдёт служить его брат. В этом случае все решается по их желанию с учётом мнения их родителей.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
No Image Советы юриста
0 комментариев
Adblock detector